Skip to content

Onderstaand vind je de veelgestelde vragen over diversiteit en inclusie. Voor meer informatie en publicaties over brede diversiteit en inclusie verwijzen we naar: www.diversiteitinbedrijf.nl

Wat is divers? Het begrip diversiteit kent vele invalshoeken. In het personeelsbeleid van bedrijven worden vaak de volgende vijf dimensies onderscheiden:

Arbeidsvermogen

Niet iedereen is even goed in staat om (voltijds) te werken, bijvoorbeeld door ziekte of een (fysieke of verstandelijke) beperking. Veel mensen met een verminderd arbeidsvermogen willen wél graag aan de slag, maar hebben moeite met het vinden of behouden van een baan. Zij lopen tegen hindernissen aan, zoals vooroordelen, gebrek aan voorzieningen en het ontbreken van begeleiding. Aan de andere kant zoeken veel werkgevers naar mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te geven. Uit ervaring blijkt dat het opnemen van mensen met een arbeidsbeperking veel voordelen kan hebben: ze zijn vaker loyaal en gemotiveerd, melden zich minder vaak ziek en zorgen voor meer samenhang binnen een team.

Culturele en etnische diversiteit

Culturele diversiteit in het personeelsbestand kan innovatie en creativiteit bevorderen, doordat er vanuit verschillende invalshoeken wordt nagedacht over verbeteringen. Zo kan het nieuwe markten openen, zowel voor talenten als voor klantengroepen. Toch blijft de in- en doorstroom van medewerkers met een andere culturele, religieuze of etnische achtergrond nog sterk achter, waardoor veel talent onbenut blijft.

Gender

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management, en in de raad van bestuur maakt bedrijven effectiever en winstgevender. Onderzoeken tonen aan dat bedrijven met een substantieel aantal vrouwen in het management beter presteren. Ook de vraag naar arbeidskrachten stimuleert bedrijven om te investeren in genderdiversiteit, bijvoorbeeld in sectoren zoals de techniek en de zorg.

LHBTI

LHBTI is een afkorting die wordt gebruikt voor: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie. LHBTI medewerkers hebben net als andere medewerkers het recht om zich veilig te voelen op het werk. Dit is ook voor het bedrijf van toegevoegde waarde. Werknemers die zich geaccepteerd voelen, leveren beter werk, vertrekken minder snel en melden zich minder vaak ziek.

Leeftijd

Een mix van jong en oud blijkt goed te werken. Met name door de vergrijzing is het van groot belang dat binnen bedrijven de kennis van de oudere werknemers tijdig wordt doorgegeven. Leeftijddiversiteit bevordert de overdracht van kennis en vaardigheden tussen de generaties. Ook komt het de teambuilding ten goede. Toch blijkt dat oudere werkzoekenden moeilijk werk vinden. Door hardnekkige vooroordelen verwachten werkgevers dat deze werknemers vaker ziek zijn en minder productief. Bedrijven die wél investeren in duurzame inzetbaarheid en intergenerationeel beleid benutten de kracht van oud en jong.

Diversiteit geeft aan of er verschillende groepen zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand. Er zijn zichtbare en onzichtbare verschillen die van invloed zijn op je positie op het werk. Inclusie is een volgende stap. Het is het vermogen van een bedrijf om een cultuur te scheppen waarin elke werknemer zich veilig en gewaardeerd voelt. Werkzoekenden en medewerkers krijgen dezelfde kansen, ongeacht de culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen.

Het is vooral goed voor het bedrijf! Investeren in diversiteit betekent dat je meer potentiële medewerkers aantrekt. Veel bedrijven kampen met een personeelstekort. Dit komt onder andere doordat zij steeds in dezelfde vijver vissen op zoek naar nieuw personeel. Die vijver wordt steeds kleiner. Investeren in diversiteit betekent dat je in veel meer vijvers kunt vissen.

Door te werken met gemengd personeel kunnen de klantencontacten verbeteren. Het klantenbestand is immers ook vaak divers. Binnen een mix van medewerkers is meer kennis aanwezig over behoeften, omgangsvormen en cultuur binnen dat diverse klantenbestand.

Een ander voordeel is dat een mix aan medewerkers ook kan zorgen voor meer winst en productiviteit. Er zullen meerdere invalshoeken en nieuwe ideeën worden gelanceerd, wat innovatie en creativiteit ten goede komt. Ook worden meer risico’s getackeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven in de financiële sector minder risicovolle producten ontwikkelen als vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand. Wel moet je er rekening mee houden dat een mix in het personeel meer tijd kost. Het duurt vaak langer voor je elkaar goed begrijpt.

Ben jij jezelf op het werk?

De volgende uitspraken gaan uitsluitend over je werksituatie. Stel je bij het beantwoorden zo goed mogelijk voor in hoeverre de uitspraken van toepassing zijn op de afgelopen vier weken.

Geef de onderstaande stellingen een score van 1 tot en met 7.
1 = helemaal niet van toepassing.
7 = helemaal wel van toepassing.

Doe hier de test

Dit is een gerandomiseerde en bewerkte versie van de I AM Work vragenlijst, ontwikkeld door R. van den Bosch, partner en consultant bij House of Performance in Utrecht en T. Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Back To Top